UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

YOUR PRIVACY

For a good treatment it is necessary that I, as your therapist, prepare a file. This is also a statutory obligation imposed by the WGBO.

Your file contains notes about your state of health and data about the examinations and treatments performed. The file also contains information that is necessary for your treatment and that, after your explicit consent, I have requested from another care provider, for example from the general practitioner.

                                                                                                             PRIVACY VERKLARING

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
– Ik heb een geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden mij wettelijk tot spreken verplichten

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een
andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn
administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
 Uw naam, adres en woonplaats
 Uw geboortedatum
 De datum van de behandeling
 Een korte omschrijving van de behandeling
 De kosten van het consult

                                                                                                                  PRIVACY STATEMENT

YOUR PRIVACY

For a good treatment it is necessary that I, as your therapist, prepare a file. This is also a statutory obligation imposed by the WGBO. Your file contains notes about your state of health and data about the examinations and treatments performed. The file also contains information that is necessary for your treatment and that, after your explicit consent, I have requested from another care provider, for example from the general practitioner.

I do my best to ensure your privacy. This means, among other things, that I:
– as your attending therapist, I have sole access to the data in your file
– handle your personal and medical data carefully
– ensure that unauthorized persons do not have access to your data
– I have a duty of confidentiality, unless serious misconduct obliges me to speak legally

The data from your file can also be used for the following purposes:
– To inform other health care providers, for example when the therapy has been completed or when referring to
another therapist. This only happens with your explicit permission.
– For the use of observation during my absence.
– For anonymous use during peer review. This only happens with your explicit permission.
– A small part of the data from your file is used for the financial administration, so that I or my administrator can
draw up an invoice.

If I want to use your data for another reason, I will first inform you and ask your permission explicitly. The data in the client file will be kept for 15 years as required by the law on the treatment agreement.

PRIVACY ON THE CARE NOTE
The care bill you receive contains the information requested by the health insurer, so that you can claim this bill from your health insurer:
 Your name, address and place of residence
 Your date of birth
 The date of the treatment
 A brief description of the treatment
 The costs of the consultation

                                                                                                                  KLACHTENREGELING

KLACHTEN

Ik doe er alles aan om je op een zorgvuldige en respectvolle manier te begeleiden. Toch kan het zijn dat je ergens onvrede over voelt. Dan nodig ik je graag uit om dit eerst met mij te bespreken. Ik sta open voor jouw opmerkingen en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou uit te komen. Mocht het zijn dat we er samen niet uit komen dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging VBAG via de link: VBAG-klachten. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Die binnen 6 weken wordt afgehandeld.